คณะผู้บริหาร

พระราชวัชราภรณ์
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระราชปริยัติสุนทร
รักษาการรองประธานกรรมการพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
รักษาการรองประธานกรรมการพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูปริยัติกิจธำรง
รักษาผู้ช่วยประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูสุนทรพิมลศีล
รักษาการผู้ช่วยประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูปริยัติวีราภรณ์
เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูปริยัติวีราภรณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

พระโสภณพุทธิธาดา
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

พระครูสิริวินัยบรรหาร
รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ผศ.
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี ดร.
รักษาการผู้อำนวยการกองนิติกร

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทะเบียนและวัดผล

พระครูถาวรรัตนานุกิจ
รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา