ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
ข่าวดีของพี่น้อง จศป.ทั่วประเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกศ์ (E-Saraban)
สรุปผลภาระงานที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 29-30 มิ.ย.-1 ก.ค. 65
ภาระงาน วันที่ 29-30 มิถุนายน,1 กรกฎาคม 2565
เว็บไชต์ สศป.
การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิทินการทำงาน มิ.ย.-ก.ค.65
สรุปผลการดำเนินงาน 23-24 มิถุนายน 2565
ปฏิทินการทำงาน เดือนมิถุนายน 2565
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา