ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 80) 23 ก.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน่โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 23 ก.ค. 65
บัญชีรายละเอียด ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำหน่วยงาน/ส่วนงาน (อ่าน 390) 23 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการผู้อำนวยการกอง, ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ (อ่าน 254) 16 มิ.ย. 65
คำสั่งแต่งตั้ง รก.รองประธาน, รก.ผู้ช่วยประธาน,เลขานุการประธานกรรมการ (อ่าน 189) 16 มิ.ย. 65