อำนาจหน้าที่
กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 229) 05 ก.ค. 65
กองบริหารทะเบียนและวัดผล (อ่าน 167) 05 ก.ค. 65
กองนิติการ (อ่าน 153) 05 ก.ค. 65
กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา (อ่าน 157) 05 ก.ค. 65
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) (อ่าน 148) 05 ก.ค. 65
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 147) 05 ก.ค. 65
กองบริหารงานกลาง (ต่อ) (อ่าน 102) 05 ก.ค. 65
กองบริหารงานกลาง (อ่าน 108) 05 ก.ค. 65
สำนักอำนวยการ (อ่าน 110) 05 ก.ค. 65