สำนักอำนวยการ

พระครูปริยัติวีราภรณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

พระโสภณพุทธิธาดา
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

พระครูสิริวินัยบรรหาร
รักษาการผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ผศ.
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทะเบียนและวัดผล

พระครูถาวรรัตนานุกิจ
รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา