กองบริหารงานกลาง

พระราชวัชรวิสุทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

ว่าง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ว่าง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ว่าง
กลุ่มงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

ว่าง
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ว่าง
กลุ่มงานกิจการพิเศษ

ว่าง
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงาน