กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ผศ.
รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

ว่าง
กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ

ว่าง
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล