กองนิติการ

พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี ดร.
รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ

ว่าง
กลุ่มงานนิติการ

ว่าง
กลุ่มงานวินัย