กองบริหารทะเบียนและวัดผล

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์
รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทะเบียนและวัดผล

ว่าง
กลุ่มงานวัดผลประเมินผล

ว่าง
กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ