ประธานเขตการศึกษา 14 เขต

พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ผศ.
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1

พระครูสิริวินัยบรรหาร
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2

พระราชวัชราภรณ์
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3

พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4

พระครูสุนทรพิมลศีล
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5

พระครูถาวรรัตนานุกิจ
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6

พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7

พระโสภณพุทธิธาดา
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8

พระครูปริยัติวีราภรณ์
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10

พระครูปริยัติกิจธำรง
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11

พระราชปริยัติสุนทร
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12

หลวงจีนมงคลรัตน์ เสี่ยมุ่ย
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 13

องพจนกรโกศล
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 14