นักวิชาการศาสนา 14 เขต

นายชินภัทร์ พิมลา
ประธานชมรมนักวิชาการศาสนา

นายคมสัน บุญจันทร์
รองประธานชมรมนักวิชาการศาสนา

นายวัฒนชัย ประภาพันธ์
รองประธานชมรมนักวิชาการศาสนา

นายชำนาญศิลป์ ก้อนแสนไชย
เลขานุการชมรมนักวิชาการ

นายภัทรพล คำกมล
ผู้ช่วยเลขานุการชมรมนักวิชาการศาสนา
โทร. 0935149465
อีเมล์ : kpon2465@gmail.com

นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมนักวิชาการศาสนา

นายสมาน แว่นแก้ว
นายทะเบียนชมรมนักวิชาการศาสนา

นายไกรสร บุญศรี
เหรัญญิกชมรมนักวิชาการศาสนา

นายธรรมนูญ พวงกันยา
นักวิชาการศาสนา เขต 1

นายเทพนิมิตร กลับกลาย
นักวิชาการศาสนา เขต 2

นายศุภโชค มณีโชติ
นักวิชาการศาสนา เขต 2

นายอดิพงษ์ ชูบุญ
นักวิชาการศาสนา เขต 3

นายลอย แดงอิ่ม
นักวิชาการศาสนา เขต 4

นางสาววีชนีย์ บุญปล้อง
นักวิชาการศาสนา เขต 4

นายตุลพงษ์ บุญคง
นักวิชาการศาสนา เขต 4

นายเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชาการศาสนา เขต 5

นายประสงค์ วงศ์ฟูพาน
นักวิชาการศาสนา เขต 5

นายแสวง เสมอใจ
นักวิชาการศาสนา เขต 5

นายสมชาติ ศิริปรีชารักษ์
นักวิชาการศาสนา เขต 5

นายบุญส่ง ดวงมะโน
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นายนพดล ธิอินโด
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นายสมนึก เครือวงศ์
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นางศิริพร วงศ์ประเสริฐ
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นางสาวสิญาธร สุขแก้ว
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นายศิระณัฏฐ์ ศิริเมืองงาว
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นายธีรสิทธิ์ ดับร้อน
เจ้าหน้าที่ธุรการ เขต 6

นางสุปราณี โพธิ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนา เขต 7

นายวุฒิชัย พาแก่ดำ
นักวิชาการศาสนา เขต 7

นางสาวกมลทิพย์ สุพร
นักวิชาการศาสนา เขต 7

นายสุวัฒน์ วิกาสาโร
นักวิชาการศาสนา เขต 7

นายอภินนท์ ดาจง
นักวิชาการศาสนา เขต 8

นายวิทวัฒน์ บุปผาชาติ
นักวิชาการศาสนา เขต 8

นางสาวชฬิตา สว่างพิทักษ์
นักวิชาการศาสนา เขต 8

นางสาวสุวรีย์ ทาสุวรรณ
นักวิชาการศาสนา เขต 8

นางคัทรินทร์ วัฒนเนติกุล
นักวิชาการศาสนา เขต 9

นายจิรานุวัฒน์ นิยมวงศ์
นักวิชาการศาสนา เขต 9

นายธีรกุล ดาลุน
นักวิชาการศาสนา เขต 9

นางสาวสิริมา ทิพรักษ์
นักวิชาการศาสนา เขต 9

นางลำใย จงเจริญ
นักวิชาการศาสนา เขต 10

นางสาวนภาภรณ์ รจพจน์
นักวิชาการศาสนา เขต 10

นายจิระวัฒน์ แก้วมะ
นักวิชาการศาสนา เขต 10

นายเกรียงศักดิ์ บุณยเพ็ญ
นักวิชาการศาสนา เขต 10

นายอัครวัฒน์ ชัยยา
นักวิชาการศาสนา เขต 11

นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนา เขต 11

นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า
นักวิชาการศาสนา เขต 11

นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง
นักวิชาการศาสนา เขต 11

นายจรูญ การะเกษ
นักวิชาการศาสนา เขต 12

นายพิชญานนท์ จิระภัทธังกูร
นักวิชาการศาสนา เขต 12

นายกันต์ดนัยวัชร์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
นักวิชาการศาสนา เขต 13

นางสาวอรณัชชา นันทจักร์
นักวิชาการศาสนา เขต 13

นายทองพิณ เมืองซอง
นักวิชาการศาสนา เขต 14

นายอำพล โคตรพุ้ย
นักวิชาการศาสนา เขต 14

นายสุริยา แสงอินตา
นักวิชาการศาสนา เขต 14

นางสาวนิภาพร อ่วมเจริญ
นักวิชาการศาสนา เขต 5

นายเสกข์จิรา วาสไปรยากาญจ์
นักวิชาการศาสนา เขต 6

นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน
นักวิชาการศาสนา เขต 14

นายพิพัฒน์ศิลป์ แก้วชมภู
นักวิชาการศาสนา เขต 10